Å lese candlesticks

Candlesticks kan brukes til å forutse prisen på et valutapar. Ved å lese candlesticks nøye, kan man avgjøre om det er lurt til å kjøpe (gå long) eller selge (shorte) et valutapar. I denne artikkelen kommer vi til å diskutere hvordan bruke candlesticks. Vi kommer også til å vise de mest brukte og populære candlestick-formasjonene.

Hvordan leser man candlesticks?

Det er ganske enkelt å lese candlesticks. En candlestick inneholder mye mer informasjon enn en normal linjegraf:

 • Open: Åpningskursen
 • High: Den høyeste kursen i den relevant perioden
 • Low: Det laveste punktet i den relevante perioden
 • Close: Stengningskursen

Du kan vite basert på fargen til en candlestick om kursen har falt eller steget. Grønne barer pleier å indikere at prisen har steget, og røde barer at den har falt.

En candlestick fremstiller til prisdynamikken innenfor et gitt intervall. Dette intervallet kommer an på tidsperioden du analyserer grafen i. For eksempel, kan hver candlestick representere en dag eller en time.

Prisintervallet for perioden kalles ofte “skyggen” til candlesticken. Kroppen er den delen som viser åpnings- og stengingskurs.

En positiv grønn bar vil alltid åpne i den nedre delen av krippen og stenge i den høye delen av kroppen. En negativ rød bar vil alltid åpne i den høye delen og stenge lavere.

candlesticks line graph comparison

Candlesticks sammenlignet med en vanlig linje på daily chart. Candlesticks gir mer informasjon.

Informasjonen fra candlesticks

Candlesticks gir mye information. En stor kropp viser sterke prisbevegelser, mens små kropper viser at det nesten ikke var noen bevegelser i kursen i perioden. En kort skygge viser at mesteparten av aktiviiteten fant sted rundt åpnings- og slutsskursen. En lang skygge, på den andre siden, viser at prisen har beveget seg langt unna åpnings- og stengingskursen i perioden.

Hvordan kan man bruke candlesticks?

Candlesticks brukes for å vise prisdynamikken, Dette lar deg se hvordan kjøpere og selgere har kjempet mot hverandre mens markedet utviklet seg. Det er alltid en balanse mellom kjøpere og selgere i markedet. Prisen justeres kontinuerlig for å sørge for at denne likevekten opprettholdes.

Når antallet kjøpere stiger i en gitt periode, vil prisen stige for å sørge for at det er et stort nok tilbud av selgere. Candlesticks viser denne dynamikken på en vakker måte. Når du forstår hvordan du kan lese candlesticks, kan du analysere kampen mellom kjøpere og selgere.

Når kjøpere har overhånd, gir det mening å kjøpe. Hvis selgerne leder an, er det lurt å selge. Dog er det alltid lurt å fatte avgjørelser basert på flere signaler. For eksempel, hvis kursen ligger ved et viktig horisontalt nivå. På denne måten øker du sannsynligheten for at du vil oppnå gode resultater på investeringene dine!

Hvorfor bruke candlesticks i stedet for linjer?

Profesjonelle investorer foretrekker candlesticks over linjegrafer fordi det er lett å gjenkjenne mønstre med candlesticks. Hvis du analyser candlesticks riktig, kan du finne vendepunkter i grafene. Investorer vil helst selge på det høyeste punktet og kjøpe på det laveste. I resten av denne artikkelen, vil du kunne lese om hvordan tolke candlesticks.

Hva kan candlesticks indikere?

 • Fortsettelse: Trenden fortsetter i samme retning
 • Reversering: Trenden vender fra stigende til fallende, vice versa.
 • Ubesluttsomhet: Enda ingen tydelig seier mellom kjøpere og selgere.
Tips: bullish & bearish: Bullish betyr stigende, bearish betyr fallende.

Candlesticks som indikerer fortsettelse av tidligere trend

bearish bullish continuation bar

Bullish og bearish continuation bars indikerer en fotrsettelse av den tidligere trenden. Vi kommer til å diskutere bullish continuation bar. Men med bearish continuation bar gjelder de samme kjennetegnene, bare motsatt retning.

En bullish engulfing bar er en sterk indikasjon på at trenden vil fortsette. Etter en bullish continuation bar, er sannsynligheten stor for at prisen vil bevege seg videre i samme retning.

Denne baren er sterkere når åpningen er nær det laveste punktet, og stengingskursen er nært det høyeste punktet. Den stigende bevegelsen er veldig kraftig og har ikke møtt på motstand fra selgere. I bildet kan du se både eksempler på bullish og bearish contunuation bars.

Falling & rising three methods

The falling & rising three methods viser en progresjon fra en bullish til en bearish trend.

Den bullish candlestick-formasjonen du ser til venstre kalles rising three methods. Den består av tre korte, røde candlesticks som blir “most” sammen mellom to lange, grønne candlesticks. Denne formasjonen viser at til tross for salgspress, er kjøperne klart i kontroll.

Den bearish formasjonen til høyre kalles falling three methods. Her kan du se kun tre små, grønne candlesticks fulgt av to store, røde candlesticks. Her ser du at selgerne er i kontroll, til tross for litt kjøperpress. Begge disse formasjonenen er continuation-formasjoner. Altså at trenden fortsetter i samme retning.

rissing fallting three methods candlestick

Candlesticks som indikerer en stigende trend

Disse candlestickene indikerer en stigende (bullish) trend. I slike situasjoner, kan du vurdere å kjøpe. Her diskuterer vi de følgende bullish candlestickene:

hammer, bullish engulfing bar, bullish train tracks, piercing line, morning star og three white soldiers.

Low test / hammeren

In en low test, eller “hammer”, ligger både open og close på toppen av baren, mens prisen har beveget seg ned betydelig i perioden.

Fargen betyr ikke veldig mye med denne candlesticken: Poenget er at til tross for sterkt salgspress, har ikke selgerne klart å stoppe trenden. For å ha en god low test, bør både open og close ligge i den øverste ⅓ av candlesticken.

Bevegelsen nedover har stanset, og det er nå en høy sannsynlighet for at flere kjøpere vil komme inn, hvilket vil få kursen til å stige videre.

Bullish engulfing bar

forex bullish engulfing bar

Bullish engulfing bar indikerer en klar trend. Du kan se hvordan den første bevegelsen nedover blir holdt tilbake og hvordan kjøperne gjenhenter momentum.

Denne endringen kan bli sett på to barer, hvor den første baren beveger seg nedover. Dog følges den opp av en candlestick hvor bevegelsen blir avkreftet. Den andre baren må sluke (“engulfe”) den første. Den må også stenge nært toppen til den første. Bevegelsen er sterkere når candlesticken er større.

I så tilfelle kan du klart se at selgerne som opprinnelig var i majoritet, blir slått ned på av kjøperne som nå dominerer.

I enkelte tilfeller, kan bullish engulfing bars følge etter flere, mindre candlesticks.

Bullish train tracks

bullish train tracks

Train tracks består av to candlesticks. Du kan møte på både en bullish og en bearish train track candlesticks. På bildet, ser du en bullish train track hvor bevegelsen oppover blir avslått.

Bullish train tracks kan sammenlignes med en low test. Med bullish train tracks, spres derimot denne formasjonen over to candlesticks. Med train tracks er det viktig at barene er omtrent symmetrisk med hverandre og at både highs og lows are omtrent like. Hvis du da “smelter” disse to sammen, vil de danne en low-test bar. Med denne formasjonen, er det en god sannsynlighet for at prisen vil stige videre.

Piercing line

piercing line candlestick bullish

Denne candlestick-formasjonen består av to candles. Du kan se en lang, rød candlestick, fulgt av en lang, grønn candlestick.

I de fleste tilfeller, kan du se en stor forskjell på stengingskursen til den første candlesticken og åpningskursen til den andre. Stengingskursen til den andre baren må være høyere enn den øvre delen av kroppen til den første.

Denne kombinasjonen illustrerer et sterkt press fra kjøpere. Prisen har blitt presset opp over midtkursen fra dagen før.

Morning star

Ikke alle candlestick-formasjoner består av to candlesticks. Morning star-formasjonen er en candlestick-formasjon som består av tre candlesticks.

Den første er en lang, rød candlestick. Denne følges av en candle med en kort kropp. Den tredje er en lang, grønn candlestick.

Vi kaller candlesticken i midten for stjernen. Kroppen dens overstiger ikke den til den første og siste. Dette er en tydelig formasjon som indikerer at kjøperne tar over for selgerne.

morning star

Three white soldiers

three white soldiers

Den siste bullish candlestick-formasjonen vi vil nevne, er three white soldiers. Denne formasjonen består av tre candlesticks i stedet for to.

I denne formasjonen, vil du se tre grønne candlesticks med en liten “skygge”. De tre candlestickene åpner høyere enn den forrige hver gang. Denne candlestick-formasjonen er et sterkt kjøpssignal, og viser at kjøperne vinner kampen.

Candlesticks som indikerer en fallende trend

Disse candlestick-formasjonen indikerer en fallende (bearish) trend. I slike situasjoner kan det være attraktivt å selge. Her kommer vi til å diskutere de følgende formasjonene:

These candlesticks indicate a downward or bearish trend. In this situation, it can be attractive to sell. high test, bearish engulfing bar, bearish train tracks, evening star, three black crows, og dark cloud cover.

High test eller inverse hammer

hightest

Inverse hammer/high test er det motsatte av en low test/hammer. Denne formasjonen kalles også “hanging man”. I en high test, er åpning og close i nedre halvdel av baren, mens prisen har beveget seg opp betydelig i perioden.

Fargen betyr ingenting: Poenget er at til tross for sterkt kjøpspress, klarte ikke kjøperne å holde kursen oppe. For å få en god high test, bør både open og close være i nedre tredjedel av baren.

Bevegelsen oppover har blitt stanset, og det er nå en høy sannsynlighet for at flere selgere kommer inn, og presser kursen ned ytterligere.

Bearish engulfing bar

Bearish engulfing bar

I en Bearish Engulfing bar kan du se at selgerne tar over for kjøperne. Etter dette er det sannsynlig at kursen vil falle. Du vil da se en liten stigende candle etterfulgt av en større fallende bar.

Den første baren har en liten, grønn kropp etterfulgt av en lengre, rød candlestick. Styrken til en bearish engulfing bare stiger når den andre candlesticken faller ned under den første. Bearish engulfing kan være en tydelig indikasjon på en reversering i den generelle markedsbevegelsen. Bearish engulfing bar er motparten til bullish engulfing bar.

 

Bearish train tracks

traintracks forex

På bildet kan du se bearish train tracks, hvor bevegelsen oppover blir avkreftet.

Bearish train tracks kan sammenlignes med en high test, men er spredd over to candles. Med train tracks, er det viktig at barene er ganske symmetriske med hverandre, og at både highs og lows er omtrent like for begge barene.

Hvis du ser på begge barene som en, får du en high test. Denne formasjonen indikerer en høy sannsynlighet for at kursen vil falle videre.

Evening star

Evening star kan sammenlignes med en bullish morning star. Denne candlestick-formasjonen består også av tre candles.

I dette tilfellet, er den midterste candlesticken mellom en stor, grønn candlestick og en stor, rød candlestick. Denne formasjonen indikerer en tydelig reversering, hvor selgerne tar over for kjøperne. Hvis denne situasjonen utspiller seg, kan du vurdere å plassere en salgsordre.

evening star

Three black crows

three black crows

Denne formasjonen er den motsatte versjonen av three white soldiers. Denne formasjonen består også av tre candles.

Med denne formasjonen, kan du se tre røde candlesticks på rad med en kort (eller ingen) skygge. Hver nye candle åpner på en lignende kurs som close på den forrige, men selgere presser kursen ned i løpet av handelsperioden.

Denne formasjonen indikerer starten på en fallende trend. Det kan da være lurt å ta en short-posisjon.

Dark cloud cover

dark cloud cover

Dark cloud cover candlestick-formasjonen er en motpart til bullish piercing line. Navnet er ganske passende: Den røde candlesticken kaster en slags mørk skygge over den siste dagens optimisme. Denne formasjonen består av to candlesticks. Først har du en stor, grønn candlestick som følges av en rød candlestick som åpnet høyere enn den forrige, men stengte lavere.

Denne formasjonen viser at oppgangen ikke er bærekraftig. Selgerne vinner over kjøperne og kursen begynner å falle. Her kan det være lurt å selge.

Candlesticks som indikerer etubesluttsomhet

I blant er det ingen klar trend. Candlestickene i denne seksjonen vil komme med eksempler på candlestick-formasjoner som indikerer ubesluttsomhet i markedet. I slike tilfeller er det sannsynlig at kursen vil fortsette i samme retning. I enkelte tilfeller kan også kursen plutselig bryte skarpt i motsatt retning.

Inside bars

Forex inside bar

Inside bars er barer som passer innenfor både high og low på den forrige baren. Inside bars indikerer ofte en høy grad av ubesluttsomhet: Markedet har ikke bestemt seg for hvilken retning krusen skal bevege seg i. Fargen på candlesticken er ikke relevant i dette tilfellet. Etter en inside bar kan man forvente en sterk bevegelse mot både oppsiden og nedsiden.

I blant har man også double inside bars. I dette tilfellet er ubesluttsomheten større. Kjøperne og selgerne kunne hverken få kursen lenger opp eller ned, så kursen har for øyeblikket ingen klar retning. Et sterkt brudd kan forventes. Til venstre ser du et eksempel på en double inside bar.

 

Doji bars

Forex dojibar

I doji barer er open og close nesten symmetrisk med hverandre, mens kursen har beveget seg både oppover og nedover i mellomtiden. Dette indikerer sterk ubestluttsomhet og utydelighet i kampen mellom kjøpere og selgere. Fargen betyr ikke mye i dette tilfellet heller.

En doji bar er ingen god grunn til å ta en posisjon. Det er derfor lurt til å vente på et par nye candles for du bestemmer deg.

I kombinasjon med bullish morning star og bearish evening star, kan doji barer brukes til å åpne posisjoner.

Spinning top

spinning top

Spinning top er også en formasjon som indikerer ubesluttsomhet. Med denne formasjonen, vil du se en liten kropp og en lang skygge. Det er ingen tydelig kursbevegelse.

Du kan se at i perioden har både kjøpere og selgere fått kursen til å bevege seg betydelig, men det er ingen klar vinner.

Hvordan kan du bruke candlesticks?

Det er mulig å bruke candlesticks hos nesten alle meglere. I den neste delen av denne artikkelen kommer vi til å vise hvordan du kan bruke candlesticks i dine charts.

Candlesticks med Plus500

Plus500 er en brukervennlig plattform hvor du kan handle calutapar oog aksjer med CFDer. Har du lyst til å lære mer om denne leverandøren? Les denne artikkelen!

Click på knappen for å bytte mellom candlesticks og linjediagram for å bruke candlesticks hos Plus500.

candlesticks Plus500

Candlesticks i MetaTrader

MetaTrader bruker linjediagram som standard. Men linjediagram gir lite informasjon og det er derfor lurt å bytte til candlesticks. Du kan gjøre dette enkelt ved å trykke på candlestick-knappen.

MetaTrader OHLC bars

Tips: Øv på å gjengjenne candlesticks

Under kan du se et chart med candlesticks. Prøv å identifisere de forskjellige barene. Navngi dem og tenk på hva de indikerer. Ved å øve deg på dette kan du lære deg å gjenkjenne candlesticks raskere, og du kan forutse kursbevegelsen bedre.

candlesticks graph

1: low test 2: inside bar 3: Doji bar 4: dojo bar 5: high test 6: train tracks

Candlesticks, eller price action, er en god indikasjon på hvor man kan forvente å se den neste bevegelsen. Dette kan du se i eksempel 1 (weak low test, almost a Doji bar). En candlestick her er ikke tydelig i noen retning. Det er viktig å vurdere markedssituasjonen før du tar en posisjon. Les hvordan gjenkjenne trenden eller fortsett på vårt kurs i teknisk analyse!

Vil du øve deg på å lese candlesticks selv? Dette kan gjøres risikofritt. Last ned den gratis demo-pakken for å øve på å gjenkjenne disse formasjonene:

Hvordan kan du bruke candlesticks til å ta formasjon?

Når du har funnet et godt tidspunkt til å åpne en posisjon på, kan du bruke candlesticks til å planlegge handelen din. En posisjon består av to viktige elementer: inngangen og en stop loss. Inngangen din er det øyeblikket du åpner posisjonen din, og stop loss er det øyeblikket du tar tapet ditt hvis kursen går i feil retning.

I dette eksempelet åpner vi en posisjon basert på hammer candlestick. Prisen på valutaparet har falt i en periode og er nå på et sterkt horisontalt nivå. Dette er hvor formasjonen som indikerer en oppgang, utvikler seg.

Du kan da plassere inngangspunktet ditt rett over candlesticken. Hvis kursen beveger seg uforventet i motsatt retning, unngår du å åpne en tapende posisjon.

Samtidig kan du plassere en stop loss rett under candlesticken. Hvis posisjonen din åpner seg, men kursen likevel går i feil retning, kan du unngå større tap ved å bli med nedover.

Du kan derfor bruke candlesticks til å planlegge handlene dine. Du kan de begrense de potensielle tapene dine og maksimere gevinsten din!

boarding candlesticks

Hvor kommer candlesticks fra?

Candlesticks har en lang historie som stammer helt fra det 17. århundre. Japanerne ønsket å øke profitten sin på salg av ris. Med candlesticks kunne de analysere prisbevegelser. Charles Down utvidet dette konseptet i 1900 og utviklet instrumentet til det vi kjenner i dag.

Candlesticks fokuserer kun på “hva” som skjer, men prøver ikke å forklare det. Du kan derfor kun bruke candlesticks til teknisk analyse. For å utføre slike analyser, antar vi at følgende er sant:

 • All informasjon gjenspeiles i den aktuelle markedsprisen.
 • Forventninger og følelser driver markedet.
 • Markedene endrer seg kontinuerlig.
 • Den aktuelle prisen trenger ikke å være egenverdien til produktet du handler.

Ekstra: OHLC bars

OHLC bar

En alternativ måte å vise price action på, er gjennom såkalte OHLC-barer. OHLC-barer gir informasjon som ligner på candlesticks, men presentasjonen er litt annerledes. Med disse kommer den en liten “krok” ut av linjen til venstre hvor kursen åpnet, og til høyre hvoir den stengte.

Forfatter

Alex Mostert Avatar
Om meg:

Da jeg var 16 år, kjøpte jeg i all hemmelighet mine første aksjer. Siden dette "stolte øyeblikket" har jeg nå administrert Aksjetrader.com i over 10 år. Målet mitt med siden er å utdanne folk om økonomisk frihet. Etter studiene i bedriftsøkonomi og psykologi bestemte jeg meg for å bruke all min tid på å utvikle denne nettsiden. Siden jeg elsker å reise, jobber jeg fra hele verden. Klikk her for å lese mer om Aksjetrader.com! Ikke nøl med å legge igjen en kommentar under denne artikkelen om det er noe du lurer på.

Legg inn en kommentar